KEM DƯỠNG DA BẢO LÂM - CÁCH SỬ DỤNG ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO NHẤT
Ngày đăng: 23/08/2011 03:05:04
Lượt xem: 5762

Kem B¶o L©m ®­ưîc chiÕt xuÊt 100% tõ th¶o d­ưîc lµ mét lo¹i kem gia truyÒn cã rÊt nhiÒu lo¹i chia lµm 2 dßng s¶n phÈm chÝnh trÞ n¸m vµ trÞ môn:

1 . Kem d­ưìng da trÞ môn chèng sÑo B¶o L©m víi c¸c thµnh phÇn chñ yÕu : Vitamin E, tinh chÊt l« héi, h¹nh nh©n, hoa hång, axit tr¸i c©y…chia lµm nhiÒu s¶n phÈm thÝch hîp víi tõng lo¹i da. NÕu b¹n sö dông ®óng c¸ch vµ ®óng chñng lo¹i da sÏ mang l¹i mét hiÖu qu¶ tèi ®a:

- Kem l« héi trÞ viªm da trøng c¸ ®á : dïng cho ng­êi cã da mÆt máng, c¸c nèt môn trøng c¸ nhá vµ ®á

- Kem trÞ môn trøng c¸ th«ng th­ưêng dïng cho da th­ưêng.

- Kem trÞ môn trøng c¸ th¶o d­ưîc dïng cho da dµy (da dµy b¹n cã thÓ dïng kÌm thªm s÷a röa mÆt ngäc trai B¶o L©m )

Khi môn trøng c¸ ®· hÕt b¹n cã thÓ dïng kem dưìng da chèng th©m lµnh sÑo t¸i t¹o da non hoÆc kem dưìng tr¾ng phôc håi t¸i t¹o ®Ó môn trøng c¸ kh«ng ®Ó l¹i sÑo vµ phôc håi nh÷ng vïng da ®· bÞ h­ tæn do môn trøng c¸ ®Ó l¹i .

NÕu b¹n dïng kem b«i tõ 1-2 tuÇn mµ ch­ưa thÊy hiÖu qu¶ nhiÒu ®ã lµ do nguyªn nh©n bªn trong ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ tèi ®a b¹n nªn dïng thªm viªn uèng ho¹t huyÕt tiªu viªm gi¶i ®éc.

2. Kem dư­ìng da chèng ,trÞ n¸m :

- Kem tr¾ng da chèng trÞ n¸m th«ng th­ưêng: thµnh phÇn chÝnh lµ ngäc trai , vitamin E , Vitamin B3, tinh chÊt hoa hang cã t¸c dông nu«i dư­ìng tÕ bµo da gióp da khoÎ m¹nh, chèng n¾ng, ng¨n ngõa h×nh thµnh s¾c tè melamin.

- Kem trÞ n¸m cao cÊp ngµy vµ ®ªm :
* Kem ngµy thµnh phÇn gåm chÊt ch¾n n¾ng, chÊt d­ưìng Èm, se khÝt lç ch©n l«ng cã t¸c dông bao phñ c¸c vÕt th©m n¸m, chèng l¹i tia hång ngo¹i, lµm gi¶m qu¸ tr×nh bèc h¬i nư­íc trªn bÒ mÆt da, gióp da kh«ng bÞ b¾t n¾ng, c¨ng mÞn .
* Kem ®ªm thµnh phÇn chÝnh gåm ngäc trai , tinh chÊt hoa hång …. cã t¸c dông nu«i dư­ìng c¸c m¹ch m¸u vµ tÕ bµo, t¨ng tuÇn hoµn ngo¹i biªn , lÊy ®i c¸c tÕ bµo chÕt gióp da khoÎ m¹nh, tr¾ng hång, chèng nh¨n, khái vÕt th©m n¸m.

Ngoµi ra cßn cã s¶n phÈm kem dư­ìng tr¾ng da ngäc trai víi thµnh phÇn chÝnh lµ nh©n s©m, ngäc trai vµ c¸c vitamin thiªn nhiªn gióp da tr¾ng mÒm mÞn, khái vÕt th©m n¸m, tµn nhang, ng¨n ngõa môn n¸m, gióp da ®µn håi tèt, chèng nh¨n, trÎ ho¸ lµn da vµ da .

§Ó t¨ng t¸c dông ®iÒu trÞ c¸c b¹n cã thÓ uèng thªm viªn b¸ch th¶o håi xu©n
®Ó t¨ng c­ưêng tuÇn hoµn ngo¹i biªn, l­u th«ng m¹ch m¸u, trÞ n¸m tËn gèc . NÕu da mÆt dµy cã thÓ kÕt hîp kem tÈy tr¾ng d­ưìng da hoÆc s÷a röa mÆt ngäc trai B¶o L©m vµ thuèc b¾c ®¾p mÆt nguyªn chÊt B¶o L©m .
C«ng ty chóng t«i võa chiÕt xuÊt thµnh c«ng viªn uèng Håi Xu©n Dư­¬ng cã t¸c dông chèng chøng l·nh c¶m ë phô n÷ vµ yÕu sinh lý ®µn «ng, chèng ®au lung mái gèi, ®i tiÓu ®ªm ….

H·y truy cËp Website : www.baolam.com.vn ®Ó t×m cho m×nh s¶n phÈm phï hîp vµ ®¹i lÝ tin tư­ëng .H·y tin tưëng vµo c¸c s¶n phÈm B¶o L©m . Chóc b¹n cã mét lµn da ®Ñp như­ ý .

Rất hân hạnh được nghe ý kiến đóng góp của bạn về sản phẩm này.
Thông báo

Vui lòng nhập thông tin trước khi bình luận

  • Email:
  • Họ tên:
Thông báo

Bạn chưa nhập nội dung

Bài viết khác