Mang thai
Ngày kinh cuối:    
Chu kỳ kinh chuẩn:
Ngày thụ thai:
Ba tháng đầu (12 tuần):
Sáu tháng (27 tuần):
Ngày bé sinh (40 tuần):
Thời gian mang thai:
Tính thời gian mang thai
Ngày bé sinh:    
Thời gian mang thai:
Tính ngày sinh
Số tuần mang thai (1-40):
Ngày bé sinh:
Tính ngày thụ thai sớm nhất có thể
Ngày bé sinh:    
Ngày thụ thai: