Tính cân nặng theo chiều cao
Chiều cao (cm):
Mức cân nặng lý tưởng:
Mức cân nặng tối đa:
Mức cân nặng tối thiểu: